BurgerSearch

Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr der anvendes til videnskabelige formål pålægger medlemsstaterne, at oprette et nationalt udvalg for beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål.

Udvalget skal rådgive de kompetente myndigheder (Dyreforsøgstilsynet) og dyrevelfærdsorganer i anliggender vedrørende erhvervelse, opdræt, opstaldning, pasning og anvendelse af dyr til forsøg og sikre udveksling af bedste praksis for at fremme anvendelsen af principperne om de 3R'er (Replacement, Reduction og Refinement) i forbindelse med dyreforsøg. Udvalgets formand og øvrige seks medlemmer et i øvrigt identiske med Danmarks 3R-Centers bestyrelse.

Udvalget er således lovpligtigt, hvorimod et 3R-center er et nationalt initiativ, som ikke blot skal rådgive, men også selv igangsætte og formidle henholdsvis 3R-forskning og resultater.

Dyrevelfærdsorgan

EU's medlemsstater sikrer, at hver opdrætter, leverandør og bruger af forsøgsdyr opretter et dyrevelfærdsorgan.

Dyrevelfærdsorganet skal som et minimum udføre følgende opgaver:

  • yde rådgivning til det personale, der omgås dyrene, om spørgsmål, der vedrører dyrenes velfærd med hensyn til deres erhvervelse, opstaldning, pasning og anvendelse
  • rådgive de ansatte om, hvordan de skal anvende kravet om erstatning (replacement), begrænsning (reduction) og forfinelse (refinement), og holde dem orienteret om den tekniske og videnskabelige udvikling inden for anvendelsen af det nævnte krav
  • fastlægge og ajourføre interne driftsprocesser med hensyn til overvågning, rapportering og opfølgning vedrørende velfærden for de dyr, der huses eller anvendes i virksomheden
  • følge udviklingen og resultatet af projekter under hensyntagen til virkningen på de anvendte dyr og identificere og rådgive om faktorer, der yderligere bidrager til replacement, reduction og refinement
  • rådgive om genhusningsplaner, herunder passende socialisering af de dyr, der skal genhuses.

Læs mere om oprettelsen af et dyrevelfærdsorgan her.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.

3R-tiltag til inspiration

Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer har offentliggjort en række 3R-tiltag, som man kan benytte eller lade sig inspirere af.

Vejledninger til specifikke dyremodeller eller procedurer

I samarbejde med Rådet for Dyreforsøg udarbejder Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer retningslinjer/guidelines for diverse forsøgsprocedurer.

Close

Søg på 3rcenter.dk