Undersøgelse og analyse af den interne validitet inden for dansk præklinisk forskning

Birgitte S. Kousholt

Dyreforsøg kan være en vigtig forudsætning for videnskabelig fremgang og for at redde patientliv. På flere områder har den dyreeksperimentelle forskning dog vist sig at være i en såkaldt reproducerbarhedskrise. Det kan nemlig være vanskeligt at reproducere - altså genfinde - resultater fra tidligere dyreforsøg.

Det er der flere årsager til, men undersøgelser har påvist en række forhold, der kan introducere alvorlig bias i de dyreeksperimentelle studier. Bias er systematiske fejl som skævridder forsøgsresultaterne. Tages der ikke højde for bias, påvirker det studierne og resultaterne fejltolkes. Udover risikoen for, at resultaterne fejlagtigt forsøges reproduceret i humane studier, er den dårlige reproducerbarhed også en kilde til et unødigt "spild" af dyr.

Der findes retningslinjer for, hvordan man planlægger og rapporterer dyreeksperimentel forskning, så det lever op til høje standarder for både forskningskvalitet og ansvarlig forskningspraksis. Når man forbedrer forsøgets standarder, kan det medvirke til at reducere antallet af forsøgsdyr. Desværre er der kun begrænsede incitamenter til at følge retningslinjerne. Det kan skyldes, at forskningskvaliteten af de dyreeksperimentelle studier generelt ikke bliver belyst og formidlet. I Danmark findes der ingen systematiske data, som belyser kvaliteten af den dyreeksperimentelle forskning.

Dette projekt klarlægger, via en evidensbaseret og systematisk metode, bias-begrænsende tiltag, der rapporteres i studierne. Det vil sige, i hvilket omfang studierne inddrager metoder, der nedbringer risikoen for bias. Derudover undersøges information om rapportering af 3R-tiltag, altså tiltag, der reducerer, forbedrer og erstatter dyreforsøg. Forskningsprojektets resultater kan medvirke til en målrettet 3R-indsats vedrørende dyreforsøgsdesign og udførelse ved at henlede opmærksomhed, blandt alle interessenter, på at nedbringe den type af dyreforsøg, der ikke i tilstrækkelig grad bruger bias-begrænsende redskaber. Opmærksomheden vil også medvirke til at styrke dyreforsøgenes translationelle værdi. Det vil sige den værdi, som skal til for at omsætte viden fra dyreforsøgene til videnskabelig fremgang og til forbedret patientbehandling.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.