Guide til at vurdere forsøgsdyrenes velfærd i forbindelse med et udenlandsk samarbejde

Denne guide er et redskab til at vurdere dyrevelfærden hos en mulig samarbejdspartner. Ved hjælp af guiden (Trin 1 og Trin 2 nedenfor) kan du således opnå information om både forsøgsdyrenes konkrete forhold og virksomhedens overordnede politikker på dyreforsøgsområdet.

Guiden kan hjælpe dig til at vurdere, om dyrevelfærden lever op til de krav, som du eller din organisation måtte have hertil. Guiden beskriver, hvilke konkrete forhold med relevans for dyrevelfærden man skal være opmærksom på, når man skal etablere et eksternt samarbejde.

Formålet med guiden

Forsøgsdyrenes velfærd er vigtig - både af etiske årsager og for at opnå de bedst mulige forskningsresultater. Det er derfor af stor betydning, at du eller din egen organisation stiller krav til forsøgsdyrenes forhold i forbindelse med etableringen af et samarbejde med en ekstern samarbejdspartner (kontraktforskningslaboratorium, universitet eller andre virksomheder). Forsøgsdyrenes velfærd er summen af en lang række forhold, som hver især har indflydelse herpå (fx opstaldning, berigelse, sundhedsmonitorering og håndtering). For at opnå tilstrækkelig viden om kvaliteten af dyrevelfærden hos en given forsøgsdyrsfacilitet er det derfor nødvendigt at søge information om de enkelte forhold, så man opnår et godt grundlag for at beslutte, om et samarbejde kan etableres.

Tjekliste

Til guiden er der udarbejdet en tjekliste, som du kan printe ud, så du kan notere dine kommentarer ud for de enkelte velfærdsområder.

Trin 1: Overordnede forhold af betydning for vurderingen af faciliteten

Guide til at vurdere forsøgsdyrs velfærd

Forhold

Hvad skal man være opmærksom på

Information

Lovgivning

Ikke alle lande har lovgivning eller myndighedstilsyn på forsøgsdyrsområdet, hvorfor standarden kan være lavere end i Europa/Danmark.

Bekendtgørelse af lov om dyreforsøg

Bekendtgørelse om dyreforsøg

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål

Lovgivning i andre verdensdele:

Nord- og Sydamerika
Asien
Oceanien
Afrika

Akkreditering

AAALAC er det væsentligste akkrediteringsprogram for forsøgsdyrsfaciliteter. Vær opmærksom på, at AAALAC kun sikrer, at faciliteten lever op til lokal lovgivning og ikke nødvendigvis europæisk eller dansk lovgivning. Hvis en facilitet er akkrediteret, kan man bede om deres akkrediteringsnummer og læse akkrediteringen på AAALAC’s hjemmeside.

AAALAC

Andre akkrediteringer

Der findes også lokale akkrediteringer, som fx CCAC (Canadian Council on Animal Care).

Dertil findes andre typer af akkrediteringer, som fx ISO 9001. Sammen med kvalitetsledelsessystemet Good Laboratory Practice (GLP) kan disse garantere for kvaliteten i udførelsen af arbejdet med forsøgene, uden dog at fokusere på dyrevelfærd og de 3R’er.

Canadian Council on Animal Care (CCAC)

ISO 9001

Good Laboratory Practice (GLP)

Dyrevelfærdspolitik

Det er vigtigt at opnå viden om en mulig samarbejdspartners interne politik på forsøgsdyrsområdet.

Dårlig dyrevelfærd har indflydelse på forsøgsdyrenes sundhed, og syge forsøgsdyr kan resultere i dårlige forskningsresultater. Det er således vigtigt, at samarbejdspartneren har fokus på – og prioriterer – dyrevelfærden.

Dyrevelfærdspolitikken kan indeholde holdninger til en lang række områder med relevans for dyrevelfærden.

Spørg ind til en virksomhedens politik på området (gerne en nedskreven), hvilken kan give dig et indtryk af, om virksomheden prioriterer dyrevelfærd højt.

Sundhedsmonitorering

Forsøgsdyrsfaciliteter bør foretage sundhedsmonitoreringer for at sikre forsøgsdyrenes sundhed, idet syge forsøgsdyr kan resultere i dårlige forskningsresultater. Du kan bede om resultaterne af sundhedsmonitoreringen.

FELASA recommendations for the health monitoring of mouse, rat, hamster, guinea pig and rabbit colonies in breeding and experimental units

Support for assessment of ill health in rodents

Dyrevelfærdsorgan

Faciliteten bør have et dyrevelfærdsorgan (DVO) eller et sammenligneligt organ, som har til formål at rådgive medarbejdere om spørgsmål vedr. forsøgsdyrenes velfærd. Bed om navne og stillingsbetegnelser på medlemmerne af organet. Det er vigtigt, at en navngiven person er ansvarlig for dyrevelfærden.

Caring for animals aiming for better science

Dyrevelfærdsorganer og nationale udvalg

Personale

Det er vigtigt, at faciliteten har uddannede dyrepassere ansat samt mindst én tilknyttet forsøgsdyrsdyrlæge.

Der bør også være et internt uddannelsesprogram for medarbejdere, som arbejder direkte med dyrene, hvilket du kan spørge ind til.

Standard Operating Procedures

For at sikre kvaliteten i arbejdet med dyrene, bør faciliteten have såkaldte ”Standard Operating Procedures” (SOP) for forhold, som har med forsøgsdyrene at gøre - fx pasning og håndtering af dyr, forsøgsprocedurer og staldinventar.

Du kan bede om at få facilitetens SOP’er at se

swipe

Trin 2: Dyrevelfærdsmæssige forhold af betydning for vurderingen af faciliteten

Guide til at vurdere forsøgsdyrs velfærd

Velfærdsområde

Hvad skal man være opmærksom på?

Information

Opstaldning

Forsøgsdyrenes opstaldning er af stor betydning for deres velfærd, fordi dyrene i så høj grad som muligt skal have deres fysiologiske behov opfyldt.

Bed om at få fremvist dyrestalden og spørg ind til forhold med relevans for dyrevelfærden.

Hvis det ikke er muligt at komme på fysisk besøg, har mange steder mulighed for at give en virtuel rundvisning eller vise film og billeder.

Tal evt. med forskere, dyrepassere og dyrlæge samt den ansvarlige for dyrevelfærden, som ofte ligger inde med den nødvendige information.

I forbindelse med en samarbejdsaftale med et kontraktforskningslaboratorium kan ekstra plads ofte tilkøbes.

Bekendtgørelse om dyreforsøg (kap. 8, 9 og 10)

Housing and husbandry: Mouse

Housing and husbandry: Rat

Housing and husbandry: Dog

Housing and husbandry: Non-human primate

Råd om att hålla mushanar i grupp

Indkøb og transport af dyr

Det er vigtigt, at forsøgsdyrene anskaffes fra registrerede avlere, hvorved fx dyrenes sundhedsstatus er kendt.

Det er også vigtigt, at dyrene transporteres skånsomt til faciliteten.

Herefter skal dyrene akklimatiseres en passende tid for at vænne sig til de nye omgivelser, før forsøget startes.

Best practice for animal transport

Acklimatisering av råttor inför försök

Acklimatisering av möss inför försök

Håndtering

Forsøgsdyr skal håndteres så skånsomt som muligt.

Håndtering er afgørende for at dyrene accepterer menneskelig kontakt, hvorved procedurer kan udføres bedst muligt.

Handling and restraint: General principles

Handling and training of mice and rats for low stress procedures

Stöd vid implementering av svansfri hantering av möss

Foder, fodring og vanding

Foder skal opbevares hensigtsmæssigt for at sikre, at kvaliteten er i orden. Er foderets holdbarhedsdato overskredet,
eller opbevares i et urent område, bør det ikke anvendes.

Dyrene skal fodres på en hensigtsmæssig måde og have adgang til frisk vand.

Miljøberigelse

Hver dyreart har brug for forskellig miljøberigelse for at tilfredsstille basale behov og dermed øge velfærden.

Er der tale om et kontraktforskningslaboratorium kan ekstra berigelse ofte tilkøbes.

Choosing appropriate enrichment

Socialisering og træning

Træning og socialisering er vigtigt for at formindske dyrenes stress, hvilket samtidig resulterer i bedre forskningsresultater.

Er der tale om et kontraktforskningslaboratorium kan bedre dyrevelfærd ofte tilkøbes i form af socialisering og træning af dyrene til procedurer

Training laboratory animals

Aflivningsmetoder

Undersøg hvordan dyrene aflives, så du sikrer dig, at det gøres på en etisk forsvarlig måde.

Euthanasia - Key issues for the humane killing of laboratory animals

Stöd vid val av avlivningsmetod för möss

Mærkningsmetoder

Mærkning af forsøgsdyr skal foregå så smertefrit som muligt og må kun foretages af enten en dyrlæge eller en person, der er uddannet og øvet i at udføre mærkningen.

Anæstesi og analgesi

Den rette anæstesi (bedøvelse) og analgesi (smertelindring) er nødvendig både af hensyn til dyrenes velfærd og af hensyn til forsøgsresultaterne.

Spørg ind til, hvilke procedurer for anæstesi og analgesi, der anvendes.

Søg hjælp fra eksperter, hvis I ikke har den nødvendige viden til at forholde jer til de anvendte procedurer.

Aseptisk kirurgi

Vær opmærksom på, om der benyttes aseptisk teknik under operative procedurer, da dette ellers kan medføre højere dødelighed, større lidelse og smerte.

Considerations for Rodent Surgery

Forsøgsspecifikke procedurer

Spørg ind til procedurerne, der skal udføres på dyrene.

Søg hjælp fra eksperter, hvis I ikke har den nødvendige viden til at træffe beslutning om kvaliteten af det planlagte arbejde.

JoVE | Peer Reviewed Scientific Video Journal - Methods and Protocols

swipe