Årsrapport

Danmarks 3R-Center skal ifølge forretningsordenen udarbejde og udsende en årsrapport med oplysninger om udviklingen på 3R-området i Danmark og relevante oplysninger om den internationale udvikling på området.

Forord til Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2022

Kære alle

Danmarks 3R-Center er gået ind i sit tiende år.

Missionen, der blev fastlagt efter det første bestyrelsesmøde i november 2013, var, at centeret skulle arbejde på at initiere anvendelige aktiviteter til umiddelbar implementering af de 3R’er, skabe et forum for samarbejde, diskussion, udveksling og formidling af oplysninger om de 3R’er samt igangsætte konkrete forskningsprojekter og anbefale fondes allokering af midler inden for området.

Visionen, der opstilledes, var, at Danmark skal have et førende miljø inden for anvendelse og formidling af de 3R’er. Opfattelsen af de 3R’er ændrer sig med tiden. Ved 3R-centerets grundlæggelse var det en udbredt opfattelse, at alternativer skulle erstatte konkrete forsøg, men i dag ser bestyrelsen hele det dyrefri forskningsmiljø i Danmark, som en vigtig drivkraft i forhold til at synliggøre de mange muligheder for opfyldelse af forskningsformål uden anvendelsen af dyr. Over hele landet ses, at der i forsøgsdyrsfaciliteter arbejdes med bedre og mere skånsomme dyreforsøg samt bedre opstaldningsformer. Og der er med både 3R-centerets og andre fondes forskningsmidler udviklet metoder, der kan reducere antallet af dyr anvendt i forsøg.

Vi er ikke lykkedes med at få nedbragt det lille, men vigtige, antal af dyr, der oplever den højeste kategori af belastning (betydelig belastning), men vi oplever i vores samtaler med forskergrupperne, som netop anvender de mest belastende dyremodeller, at vi deler ønsket om at begrænse antallet af disse dyr. Vi håber også, at vores to klare udtalelser om henholdsvis brug af dyr til undervisning og produktion af antistoffer inden for en overskuelig tidshorisont vil kunne reducere brugen af dyr til disse formål.

Langt hen ad vejen har Danmarks 3R-Center skabt et førende miljø inden for anvendelse og formidling af de 3R’er, hvorfor vi i bestyrelsen anser vores vision fra 2013, som opfyldt. Den nuværende bestyrelse, som snart takker af (31. marts 2023), har derfor gjort sig nogle tanker i forhold til en ny vision for Danmarks 3R-Center, som en ny bestyrelse – og i øvrigt forsøgsdyrs- og alternativmiljøet generelt – kan lade sig inspirere af i det videre arbejde.

Den oprindelige bestyrelse, der blev genudpeget efter fire år, sidder – på nær et enkelt medlem (Adrian Smith) – på dets tiende år. Travlhed og valg har tvunget Folketinget til at udskyde det veterinærforlig, der skal sikre penge til en ny fireårig periode, hvorfor bestyrelsen ad to omgange er blevet midlertidigt forlænget. Det står imidlertid klart nu, at der bliver mulighed for at nye kræfter kan søge bestyrelsespladser i 2023. Som bestyrelsesformand vil jeg gerne takke den siddende bestyrelse – inklusive både det nu udtrådte medlem, Adrian Smith, og Birgitte Kousholt, der har erstattet ham – for det store arbejde gennem tiden.

Ligeledes vil jeg takke vores meget professionelle sekretariat, som har været en væsentlig forudsætning for, at der overhovedet kan udføres et konkret stykke arbejde. Jeg vil også sige tak til hele 3R-miljøet i Danmark for det store engagement, der lægges i at nå visionen omkring de 3R’er.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg takke Peter Bie for i sin rolle som observatør fra Rådet for Dyreforsøg at bidrage med mange relevante input gennem tiden ved Danmarks 3R-Centers bestyrelsesmøder.

Jeg håber, at I vil få udbytte af at læse årsrapporten.

Mange hilsner fra
Axel Kornerup Hansen
Bestyrelsesformand i Danmarks 3R-Center
Formand for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer.

Årsrapport 2022

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Danmarks 3R-Centers årsrapport fra 2014