Forfinelse af overvågningen af regnbueørred udsat for sygdom

Kurt Buchmann

Akvakulturindustrien er i stadig vækst, idet fisk udgør en større og større andel af fødeindtaget i verden. Mere end 50 % af konsumfisk udgøres nu af opdrætsfisk. Fiskesygdomme er imidlertid en væsentlig og vedvarende trussel mod akvakulturøkonomien og bæredygtigheden uanset geografisk placering, art eller produktionsform. På den baggrund er det vigtigt at udføre forskning, der belyser sundhedsfremmende og sygdomsbekæmpende metoder i fiskeopdrætserhvervet. For så vidt angår forskning i ørred, så er selektiv avl og vaccinologi de mest lovende teknikker til fremme af sundhed og velfærd på nuværende tidspunkt. Det betyder imidlertid, at det er nødvendigt at udsætte ørreden for et patogen (bakterie, virus eller parasit) og følge sygdomsudviklingen over tid.

I disse forsøg er det vigtig at fjerne og humant aflive enhver fisk, der viser kliniske tegn på smerte og ubehag. På nuværende tidspunkt følges de udsatte fisk manuelt i form af visuel overvågning af fisketankene hver anden time døgnet rundt. Fiskene overvåges for kliniske tegn på ubehag. Formålet med den manuelle overvågning er at reducere lidelsen hos forsøgsfiskene og sikre hurtig intervention, så snart foruddefinerede humane endpoint nås. Denne manuelle overvågning er dog en yderst ressourcetung og arbejdskrævende proces og ønskes forfinet med det nuværende projekt. Et konsortium bestående af Københavns Universitet og Teknologisk Institut vil derfor udvikle et automatisk overvågningssystem, hvor computervision med kunstig intelligens anvendes til at detektere tilfælde, hvor fiskenes adfærd og klinik adskiller sig fra normalen, og efterfølgende sende en alarm til observatøren. Dette system vil kontinuerligt analysere fiskens adfærd og visuelle tegn på kliniske tilstande. Metoden vil reducere ubehag og forfine den nuværende manuelle overvågning, idet fisk med sygdom tidligere identificeres og aflives.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.