3R-undersøgelse (The Danish 3R survey: knowledge, attitudes and experiences with the 3Rs among researchers involved in animal experiments in Denmark)

Af Rikke Nøhr, Thomas Bøker Lund og Jesper Lassen

Resume

Den danske 3R-undersøgelse (2016) havde til formål, at studere danske forsøgsdyrforskeres viden om, holdninger til og erfaringer med de 3R’er. Desuden var det målet at kortlægge forskernes forventninger til Danmarks 3R-Center. I alt 293 forsøgsdyrforskere besvarede det spørgeskema, som blev udviklet til formålet.

Flertallet af forsøgsdyrforskere vurderede selv, at de har en god viden om de 3R’er. Tilsvarende viste undersøgelsen, at forskernes faktiske viden også er relativ høj. Det viste sig, at forskerne har en højere grad af viden om reduction og replacement end om refinement, som er på et lidt lavere niveau.

Kortlægningen af forskernes konkrete erfaringer med implementering af de 3R’er viste, at et stort flertal oplever, at refinement og reduction spiller en væsentlig rolle når de planlægger og udfører forsøg med dyr. Ligeledes angav mange, at de har udviklet teknikker med henblik på at opnå refinement og reduction. Undersøgelsen viste også, at replacement spiller en vis rolle, når forsøg planlægges og designes, omend det er uklart, hvordan dette foregår i praksis.

Et stort flertal, af de forskere der deltog i undersøgelsen, mener ikke, en implementering af de 3R’er vil være ødelæggende for deres arbejde, ligesom mange heller ikke ser nogen særlige barrierer for at implementere de tre principper. På trods af dette er det dog kun et mindretal, der mener, at man i fremtiden vil nå målet om fuldstændig replacement og dermed helt kan undgå dyreforsøg.

Direkte adspurgt om barriererne for yderligere implementering af de 3R’er var der mange, der pegede på manglende relevant forskning og innovation, som en betydelig faktor. Desuden blev peget på øget datadeling samt yderligere samarbejde forskere imellem som faktorer, der ville kunne fremme implementeringen af reduction. Tilsvarende blev videnskabelige faktorer, som bedre tilgængelighed af menneskeligt væv, flere relevante cellekulturer og bedre computermodeller identificeret som de vigtigste betingelser for yderligere replacement.

Danmarks 3R-Center viste sig at være forholdsvis velkendt blandt forskerne, hvoraf flertallet desuden mener, at centeret spiller en vigtig rolle for forskere, der arbejder med forsøgsdyr i Danmark.

Samlet set viste undersøgelsen, at der er signifikante forskelle mellem forskere afhængig af, om de er ansat i offentlige eller private virksomheder. De privatansatte forskere vurderede således eget vidensniveau til at være højere, ligesom de også viste sig at have en bedre faktuel forståelse af de tre principper. I tilgift viste undersøgelsen, at der er en betydelig forskel mellem de to gruppers opmærksomhed på de 3R’er. Privat ansatte forskere overvejer eksempelvis først og fremmest de 3R’er i forbindelse med deres daglige arbejde med dyrene, hvorimod de offentligt ansatte fortrinsvist overvejede de 3R’er i forbindelse med design af projekter og i forbindelse med ansøgninger om godkendelse.

Undersøgelsen peger på en række forhold, som det anbefales at det danske 3R-center tager højde for i det fremtidige arbejde. Det anbefales således, at der anlægges en dobbeltstrategi, hvor der på den ene side fokuseres på, at information om de tre R’er målrettes forsøgsdyrforskere i den offentlige sektor, hvor der synes at være et særligt behov for yderligere viden, som kan bidrage til at gøre de 3R’er operationelle i det daglige arbejde med dyrene. På den anden side bør der, som efterlyst af de privatansatte, fortsat arbejdes med netværksdannelse forskergrupper imellem - f.eks. i forbindelse med afholdelsen af konferencer og seminarer, som det årlige 3R-symposium.

The Danish 3R survey:

Knowledge, attitudes and experiences with the 3Rs among researchers involved in animal experiments in Denmark (pdf)