Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

Ny avanceret blodinfektionsmodel (afsluttet projekt)

Thomas Emil Andersen

Blodinfektioner er et stort problem med omkring 12.000 danske tilfælde om året, hvoraf cirka 2.000 dør. Blodinfektioner opstår, når mikroorganismer spreder sig fra fx et sår eller urinvejene til blodbanen, hvor de giver anledning til alvorlig infektion såsom septisk chok eller hjerteklapinfektion.

Til forskning i blodinfektioner og udvikling af lægemidler benyttes i dag primært simple cellekultur- laboratoriemodeller samt stort anlagte dyreforsøg. Problemet med simple cellekulturmodeller er, at de ofte er stærkt forsimplede og kun i begrænset omfang efterligner forholdende i menneskekroppen. Dette gør, at resultaterne fra disse ofte afviger fra senere dyreforsøg og kliniske forsøg.

I dette projekt benytter vi vores erfaring med biofilm og cellekulturmodeller under flow, til at udvikle en ny, avanceret endotelinfektionsmodel som læner sig tæt op ad forholdende i menneskets blodårer. Dette muliggør detaljerede undersøgelser af blodinfektioner, bl.a. forårsaget af bakterien Staphylococcus aureus. Denne forskning er yderst relevant, da særligt denne bakterie er kendt for at sprede sig via blodbanen og give alvorlige infektioner.

I projektet vil vi specifikt arbejde med at optimere modellen til undersøgelser af biofilmdannelse under flow af humant blodplasma både på blodkateter (primær indgang for bakterier i hospitalspatienter)- og på endotelcelleoverflader. Hertil benyttes bl.a. time-lapse mikroskopi med fluorescerende bakterier, blodkomponenter og biofilmmarkører. Resultater vil efterfølgende blive sammenlignet med resultater tidligere opnået i dyremodeller. Det forventes, at modellen dels vil forbedre kvaliteten af forskningsresultater ift. almindelige cellekulturmodeller, og dels vil begrænse anvendelsen af dyr til lignende forskning og udvikling i universitets- og industrisammenhæng.

Kort statusrapport ved projektets afslutning

Laboratoriemodeller for blodinfektioner er i dag begrænset af, at de er for simplificerede til at erstatte brugen af dyremodeller. I projektet støttet af 3R, har vi etableret en model som tillader detaljerede studier af infektioner i blodsystemet, herunder infektioner af hjerteklapper. Til det har vi anvendt blodåreceller isoleret fra navlestrenge fra mennesker, som vi dyrker til intakt blodåreepitel i flowkamre. Blodåreepitelet inficeres dernæst med bakterier og vi kan ved mikroskopi og molekylærbiologiske metoder studere hvorledes bakterien etablerer sig og trænger ned i epitelet. Dette første skridt af metastatisk spredning i blodsystemet og invasion af organer er et kritisk punkt i blodinfektioner, og kan med metoden for første gang studeres direkte og på nært hold over lang tid, og uden brug af dyr.

Resultaterne er på nuværende tidspunkt i gang med at blive sammenlignet med prøver fra et separat projekt med infektionsforsøg i dyr, hvorved vi vil kunne se i hvilken grad, at vores forbedrede kunstige blodåremodel kan bruges til at erstatte brugen af dyr. På denne måde forventer vi at vores model kan bruges til at skabe ny viden om blodinfektioner, som bl.a. kan bruges til at forbedre behandling, samt til at erstatte brugen af dyr til blodinfektionsforsøg. Resultater sammenskrives i øjeblikket til to artikler omhandlende dels génudtrykket i invaderende stafylokokker, dels infektionspatogenese for hjerteklapbetændelse

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk