3R-aktiviteter på Novo Nordisk

- 3R Strategy & Veterinary Services – 3R-afdelingen hos Novo Nordisk a/s

Stine Øvlisen (Director of 3R Strategy & Veterinary Services)

Artiklen var et bidrag til Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2016.

Novo Nordisk besluttede i 2015 at indføre en mere strategisk tilgang til virksomhedens 3R-aktiviteter ved at oprette en centralt placeret 3R-afdeling (3R Strategy & Veterinary Services). Afdelingen udgøres af et team på seks medarbejdere, som tilsammen har en stor erfaring indenfor forskning, veterinærvidenskab, forsøgsdyr og de tre R’er. Afdelingen er centralt placeret i hjertet af forskningen og er under ledelse af funktionschefen for Laboratory Animal Science (LAS) – den funktion, som også rummer dyrestaldene. Herved opnås den vigtige integration af afdelingen i både forskning og i det praktiske arbejde, som foregår i staldene. 3R-afdelingens mål sammensættes på en sådan måde, at de søger at opfylde elementer af virksomhedens bioetik-strategi. Afdelingen søger at have både små og store projekter kørende sideløbende, ligesom der skal være igangværende aktiviteter indenfor alle de 3R’er – alle med det formål at opnå bedst mulige videnskabelige fremskridt med bedst muligt dyrevelfærd.

Afdelingen arbejder sammen med medarbejderne i forsknings- og udviklingsområderne for at skabe 3R-innovation med fokus på dyrevelfærd, dyreetik og forbedringer i brugen af forsøgsdyr, hvilket samtidigt styrker forskningen. Afdelingen fungerer som sparringspartner for de afdelinger, der arbejder med dyreforsøg og driver de aktiviteter, der identificeres indenfor de tre R’er. Alle aktiviteter har til formål at fremme dyrevelfærden – herunder reducere eller erstatte brugen af dyr – og bidrage til at opnå bedre videnskabelige data, for i sidste ende at kunne give patienter den bedst mulige behandling.

Erstatning (Replacement)

Et af afdelingens fokusområder er erstatning (Replacement) af brugen af levende dyr. Der er igennem tiden opnået ganske betydelige resultater inden for erstatning på Novo Nordisk, herunder afskaffelsen af brugen af levende dyr til kvalitetskontrol af markedsførte produkter. En læring fra dette arbejde var, at det kræver en dedikeret og målrettet indsats samt mange interessenters medvirken for at opnå succes hermed. Afdelingen skal derfor fungere som drivkraft i forhold til at opsøge muligheder for erstatning internt, prioritere og modne projektforslag, søge ressourcer samt, i samarbejde med de ansatte i involverede afdelinger, igangsætte projekter der skal reducere og på sigt søge at erstatte brugen af levende dyr.

Som startskud til denne opgave har afdelingen afholdt en workshop for medarbejdere på tværs af ekspertiser og forskningsområder med det formål at få genereret de første ideer til mulige erstatningstiltag. Et resultat af denne workshop er et udarbejdet idekatalog, hvor alle mulige – og (pt) umulige – forslag til erstatning og reduktion er blevet beskrevet. Med udgangspunkt i dette vil der blive dannet arbejdsgrupper og stillet projektforslag.

Reduktion (Reduction)

Som et led i at identificere mulige projekter til erstatning af brugen af levende dyr er der også blevet identificeret en række tiltag, der potentielt kan reducere antallet af levende dyr. Disse ideer vil blive evalueret og modnet, ligesom der vil blive dannet arbejdsgrupper og stillet projektforslag som beskrevet ovenfor.

Der arbejdes desuden kontinuerligt i de enkelte forskningsafdelinger og projektgrupper med metodeforbedringer, som fører til reduktion og bedre videnskab. Som eksempler kan nævnes indførsel af ”micro-sampling” og den derved nødvendige modifikation af assays og genbrug af dyr, hvor det set ud fra et dyrevelfærdsmæssigt synspunkt er muligt.

Forfinelse (Refinement)

Grundlaget for Novo Nordisk globale standarder er dansk og europæisk lovgivning, men holdninger og bedste praksis kan variere alt efter nationale forhold og lovgivning. For at sikre at hele organisationen overholder virksomhedens globale standarder, gennemfører Novo Nordisk et internt undervisningsprogram på alle firmaets forsøgsstalde, for de medarbejdere der arbejder med dyr,ligesom der er indført et udvekslingsprogram for medarbejdere fra de forskellige sites. Dyrevelfærdsorganet, der godkender alle forsøg foretaget i Novo Nordisk-regi, fungerer som overordnet styregruppe for de lokale tilladelsesgivere (IACUC). På den måde tilsikres fælles linie og standarder. Eksempelvis er der på tværs af de globale forskningsenheder igangsat et projekt om at udarbejde bedste praksis retningslinjer for blodprøvetagning med udgangspunkt i relevante forsøgsopstillinger.

I en stor og global virksomhed kan der være langt mellem kollegaer, projektledere og søster-afdelinger. Det kan gøre vidensdeling mere kompliceret og øge risikoen for, at gode tiltag ikke udbredes til alle relevante parter hurtigt nok. For at imødekomme dette skal der opsamles og tilsikres deling af metodeforbedringer og forfinelse. Der er i den forbindelse oprettet et modelkatalog, så alle på tværs af afdelinger og globale sites kan følge samme fremgangsmåder og benytte samme metoder. Der er oprettet specifikke arbejdsgrupper med det formål at opsamle viden og forbedringer på nogle af de mest anvendte modeller, hvorved vi opnår de bedste og mest forfinede modeller. Som eksempel kan det nævnes, at vi i en af arbejdsgrupperne arbejder på at samle alle in-house-forbedringer og erfaringer opnået i inducerede diabetiske modeller for at tilsikre, at der benyttes den mest skånsomme og reproducerbare model, opbygget af alle de værdifulde tiltag medarbejde på tværs af virksomheden global har iværksat.

For at garantere at 3R-tankegangen er en del af de videnskabelige og forretningsmæssige diskussioner der føres omkring forskningsprojekter og projektplaner, er der på møder, hvor dette diskuteres, nu en repræsentant fra 3R-afdelingen tilstede.

Tiltag på tværs med samarbejdspartnere

Novo Nordisk udfører langt størstedelen af sine dyreforsøg internt, men en mindre del udføres hos eksterne samarbejdspartnere. Nogle af de vigtige tiltag vi har gjort for at forbedre vilkårene for vores dyr, er foregået i disse samarbejder. Vi oplever ofte, at vi og vore samarbejdspartnere fungerer som inspirationskilder for hinanden, og kan, via problemstillinger vi støder på i forløbet eller ved at udfordre hinanden, igangsætte initiativer, der fører til forbedringer for dyrene. Vi har med en kontraktforskningsorganisation (CRO) igangsat et projekt til at forbedre opstaldningen i forbindelse med regulatoriske forsøg med hunde og kan som første milepæl i projektet nu erstatte forsøg, hvor hundene var nødsaget til at gå enkeltvis med forsøg, hvor hundene kan gå parvis under forsøget. Dette har givet en mærkbar bedre velfærd for hundene.

Studenterprojekter

En del af de opgaver der skal løses, herunder de problemstillinger der skal belyses for at adressere de 3R’er, vil foregå i form af kortere, tidsbegrænsede projekter. En meget vigtig samarbejdspartner i disse projekter er uddannelsesinstitutionerne, idet en række projekter vil kunne opstilles som elevopgaver, specialer samt Ph.d. afhandlinger og i form af Post Doc ansættelser. Denne type samarbejde er igangsat og flere vil løbende igangsættes efter behov.

Uddannelse, vidensdeling og information

En vigtig del af arbejdet med løbende forbedringer i henhold til de 3R’er er i form af (videre-) uddannelse, vidensdeling og information. For at systematisere dette har vi oprettet LAS Academia, som udover at tilbyde de allerede etablerede kurser, nu også kommer til at udbyde et lang større antal kurser og workshops målrettet de behov, der findes i forskningen. Der afholdes løbende brugermøder, så vigtige informationer og nyeste tiltag deles. Som eksempel kan nævnes vores faste dialogmøder med tilladelsesindehavere.

Vidensdeling ud af huset er også en vigtig del af afdelingens opgaver. Det er vigtigt, at vi som virksomhed får delt de gode tiltag, vi udvikler, så også dyr andre steder kan få glæde af dem. Det kan vi gøre ved at deltage i kongresser, skrive artikler og holde foredrag, ligesom vi kan invitere interesserede inden for. Som afdeling har vi haft mulighed for at støtte de ansatte i forskningsafdelingerne i at få udarbejdet og indsendt 3R-tiltag til kongresser, de ellers ikke ville have deltaget i, eller få publiceret artikler. Vi indhenter også viden udefra på eget initiativ eller efter efterspørgsel fra kollegaer. For at udveksle viden er de ansatte i afdelingen aktive i forskellige eksterne fora, netværk og foreninger/grupper. 3R-afdelingen skal være ”one point of entry” og repræsentant for Novo Nordisk i dyreetik- og dyrevelfærdssammenhænge.

Afdelingen er kommet godt fra start og har allerede vist sig at være en effektiv måde at hjælpe en forskningsorganisation med høje ambitioner, gode intentioner og engagerede medarbejdere på vej mod endnu flere tiltag for at erstatte, reducere og forfine brugen af de dyr, der er nødvendige i forskningen og udviklingen af lægemidler til at forbedre livskvaliteten for mennesker med alvorlige kroniske sygdomme.